Responsabilul cu formarea continuă este persoana desemnată de conducerea unității de învățământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională și personală a resurselor umane  din instituție. Pe parcursul întregii activități colaborează și este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ și de către profesorul metodist al CCD.

bulletSe documentează privind legislația în vigoare referitoare la perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice;
bulletIdentifică împreună cu direcțiunea școlii, nevoile de dezvoltare profesională și personală ale angajaților din instituție;
bulletColaborează cu profesorii metodiști ai CCD Bihor în vederea soluționării nevoilor de formare identificate;
bulletTransmite profesorului metodist responsabil Raportul cu privire la impactul programelor de formare și analiza de nevoi pentru fundamentarea ofertei CCD;
bullet Consiliază/îndrumă resursa umană din unitate în alegerea programelor de formare și în întocmirea dosarelor pentru obținerea gradelor didactice;
bulletRealizează împreună cu conducerea școlii monitorizarea impactului produs de programele de formare asupra calității educației;
bulletține evidența programelor de formare continuă/periodică la care au participat cadrele didactice;
bulletPreia înscrierile la programele de formare din oferta CCD Bihor și le transmite profesorului metodist responsabil de program;
bulletInformează angajații din instituție dacă este timpul să se înscrie la perfecționare periodică / formare continuă;
bulletParticipă la întâlnirile periodice organizate de CCD Bihor;  
bulletPromovează oferta de programe și activitățile CCD Bihor la nivel de instituție;
bulletDiseminează informațiile în urma întâlnirilor cu metodiștii CCD Bihor și cu inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ Bihor;
bulletRealizează în școală un spațiu destinat informării și documentării pentru dezvoltare profesională care va conține legislația în vigoare privind perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice, calendarul activităților de perfecționare (conform MECTS), precum și documentele transmise de către ISJ Bihor și CCD Bihor cu privire la acest domeniu;
bulletConsultă zilnic pagina web a CCD Bihor și informează resursele umane  despre activitățile și noutățile publicate pe site;
bulletÎntocmește raportul de activitate pentru anul școlar în curs și îl predă conducerii instituției;
bulletRealizează informări asupra activităților de perfecționare și de formare în consiliile profesorale și de administrație ale instituție.